PELAN TINDAKAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH TAHUN 2003

 

OBJEKTIF: MENINGKATKAN MUTU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

 

 

BIDANG YANG DIFOKUS

PERANCANGAN AKTIVITI

TUJUAN

BAHAN

1.      Meningkatkan Kemahiran

Penulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Meningkatkan kemahiran

lisan

 

 

 

 

 

 

      Mengajar topik-topik tertentu daripada buku

teks, buku kerja dan buku latihan

      Memberi latihan tulisan yang telah ditetapkan

      Melatih para pelajar membina ayat .

      Membimbing murid menulis karangan .

      Melatih murid menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

      Memberi latihan mengisikan tempat kosong supaya menjadi sebuah karangan yang lengkap.

      Menulis perkataan/ayat yang disebut oleh guru (ejaan/rencana).

      Menyusun ayat mengikut urutan yang betul.

      Pembacaan bahan-bahan karangan.

      Menulis ringkasan cerita melalui buku cerita yang dibaca.

      Membuat buku skrap tentang contoh-contoh karangan.

      Memberi penilaian bertulis melalui ujian kelas dan guru dikehendaki menjelaskan jawapan kepada para pelajar selepas kertas ujian dipulangkan kepada para pelajar.

 

 

 

      Melatih para pelajar menjawab soalan kefahaman secara lisan.

 

      Para pelajar digalakkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dalam kelas dan kegiatan bahasa Melayu.

 

      Melakonkan satu situasi yang diberi.

 

      Menyuruh pelajar menceritakan semula cerita yang dibaca atau didengar.

 

      Menyuruh pelajar memberi pendapat berdasarkan sesuatu tajuk.

 

      Menggalakkan penuntut mengambil bahagian dalam Peraduan Bercerita dan Kuiz.

 

      Mendengar radio kemudian menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

 

      Perbincangan secara kumpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

      Untuk menggalakkan para

penuntut menggunakan

tatabahasa yang betul dan

membina asas tatabahasa

yang kukuh.

      Melatih para pelajar dalam penguasaan penulisan tulisan rumi.

      Memperkayakan perbendaharaan kata.

      Mengukuhkan pembentukan struktur ayat

      Untuk melatih pelajar

menghasilkan ayat sendiri.

      Menambahkan pengetahuan untuk digunakan sebagai isi-isi karangan.

      Untuk melatih penuntut

memahami kehendak

soalan peperiksaan dan me-

nilai kemampuan pelajar

serta memperbaiki

kelemahan pelajar.

 

      Melancarkan pertuturan.

 

      Membina pemikiran yang kreatif

 

      Membina keyakinan diri.

 

      Melatih penuntut supaya fasih bertutur dalam bahasa Melayu

 

      Meningkatkan kemahiran mendengar dan menjawab secara lisan.

 

      Membolehkan murid-murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa Melayu

      Guru-guru

Darjah 1

hingga 6

 

      Buku-buku

teks dan

rujukan.

 

      Majalah, suratkhabar, buku karangan dan buku cerita

 

      Bahan-bahan ransangan seperti gambar, animasi dan rajah.

 

 

 

 

 

      Guru-guru Darjah 1 hingga 6.

 

      Alat-alat bantu mengajar seperti Makmal Bahasa Berkomputer

 

      Buku-buku cerita.

 

 

3.      Meningkatkan kemahiran

membaca

 

 

      Melatih penuntut membaca secara kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

 

      Melafazkan pantun dan syair yang terdapat dalam buku kerja.

 

      Penuntut disarankan untuk membaca bahan bacaan tambahan seperti majalah dan buku cerita.

 

      Membaca petikan secara bergilir-gilir oleh setiap pelajar.

 

 

      Melancarkan bacaan murid.

      Memperbaiki mutu bacaan para pelajar melalui bacaan yang berterusan.

      Mendedahkan para pelajar dengan pelbagai ilmu pengetahuan.

 

      Mengenalpasti pelajar yang lemah.

 

      Guru-guru Darjah 1 hingga 6

 

      Multi Media

 

      Buku Teks dan buku kerja

 

 

4.      Pemberian kerja rumah

 

 

      Latihan tambahan selain daripada latihan biasa bagi mengukuhkan pemahaman murid.

 

      Latihan ulangkaji dan kerja rumah semasa cuti sekolah.

 

 

      Membantu mematangkan lagi penerimaan pelajar dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

 

 

      Semua guru Darjah 1 hingga 6

 

      Buku teks, buku kerja dan buku latihan.

 

5.      Pemberian kerja bertulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kefahaman: 16 (Darjah 1)

30 ( Darjah 2- 6 )

Tatabahasa: 30 ( Darjah 1- 6)

 

Karangan : 10 (Darjah 2-3)

15 (Darjah 4-6)

 

Tulisan / pantun: 16

 

Ejaan : 16

 

 

 

      Melatih para penuntut memahami dengan lebih lanjut tentang pelajaran yang diajar oleh guru.

 

      Meningkatkan pemaham- an para penuntut terhadap pelajaran yang diajar melalui latihan yang dibuat oleh pelajar sendiri atau yang dibimbing oleh guru.

 

 

 

      Buku latihan

      Buku teks

      Buku rujukan

      Semua guru Darjah 1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Kegiatan ko-kurikulum

 

 

      Peraduan Menulis Tulisan Rumi (Darjah 1-3)

 

      Peraduan mengarang (Darjah 4-6)

 

      Peraduan Bercerita (Darjah 1-6)

 

      Kuiz Bahasa Melayu (Darjah 4-6)

 

 

      Memberi peluang kepada penuntut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut untuk membentuk keyakinan diri penuntut

 

      Semua guru Darjah 1 hingga 6

Disediakan oleh:

TAN BEEN TIEM

Ketua Jabatan Bahasa Melayu,

Sekolah Menengah Chung Hwa, B.S.B.

Negara Brunei Darussalam.