PELAN TINDAKAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

BAHAGIAN MENENGAH TAHUN 2003

 

OBJEKTIF: MENINGKATKAN MUTU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

 

 

BIDANG YANG DIFOKUS

PERANCANGAN AKTIVITI

TUJUAN

BAHAN

1.      Meningkatkan Kemahiran

Penulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Meningkatkan kemahiran

lisan

 

 

 

 

 

 

Mengajar topik-topik tertentu daripada buku

teks dan bahan-bahan rujukan yang lain

seperti yang telah dirancang.

 

Melatih para pelajar membuat karangan

dan surat kiriman mengikut kuota yang

telah ditetapkan untuk setahun.

 

Melatih para pelajar meringkaskan

karangan atau ayat yang panjang dan

merumuskan jadual, carta pai, graf dan

sebagainya.

 

Melatih para pelajar membina ayat yang

betul dan gramatis bagi jawapan pemahaman.

 

Membiasakan para pelajar menjawab kertas-

kertas peperiksaan awam tahun-tahun lepas

(tingkatan 3 & 5)

 

Memberi penilaian bertulis melalui ujian kelas

dan guru dikehendaki menjelaskan jawapan

kepada para pelajar selepas kertas ujian di-

pulangkan kepada para penuntut.

 

 

 

 

 

      Melatih para penuntut berbincang sesuatu topik secara lisan .

 

      Penuntut digalakkan berkomunikasi dalam

bahasa Melayu dalam kegiatan bahasa Melayu.

 

      Menggalakkan penuntut mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Jabatan Bahasa Melayu.

 

      Mengadakan ujian lisan bagi tingkatan tiga dan lima.

 

Untuk menggalakkan para

penuntut menggunakan

tatabahasa yang betul dan

membina ayat yang

gramatis dalam apa jua

bentuk penulisan.

 

Untuk mengembangkan

pendapat para penuntut

dalam bentuk penulisan

supaya dapat menghasilkan

karangan yang baik ber-

pandukan isi-isi yang telah

diberi hasil daripada per-

bincangan bersama antara

guru dan para pelajar.

 

Untuk melatih penuntut

menghasilkan ayat sendiri.

 

Untuk melatih penuntut

memahami kehendak

soalan peperiksaan dan me-

nilai kemampuan penuntut.

 

 

 

 

 

      Untuk menghasilkan para penuntut yang fasih ber- komunikasi dalam bahasa Melayu.

 

      Membiasakan penuntut menyampaikan hujah dengan berkesan.

 

      Sebagai persediaan meng- hadapi ujian lisan (tingkatan 3 dan 5)

Guru-guru

tingkatan 1

hingga 5

 

Buku-buku

teks dan

rujukan.

 

Soalan

peperiksaan

tahun-tahun

lepas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Guru-guru tingkatan 1 hingga 5.

 

      Alat-alat bantuan mengajar seperti Makmal Bahasa Berkomputer

 

 

3.      Meningkatkan kemahiran

membaca

 

 

      Membimbing penuntut membaca secara kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

 

      Memahami makna perkataan dengan merujuk kamus.

 

      Penuntut disarankan untuk membaca bahan bacaan tambahan seperti majalah Juara, Mekar, Dewan Masyarakat, Media Permata, Pelita Brunei, buku cerita dan lain-lain.

 

 

       Untuk memperbaiki mutu bacaan para pelajar supaya fasih dan lancar melalui bacaan yang berterusan.

 

 

      Guru-guru tingkatan 1 hingga 5

 

      Pita video

 

      Kamus

 

      Internet

 

 

4.      Pemberian kerja rumah

 

 

      Latihan diberi sederhana sahaja setiap hujung minggu atau sebagai kerja lanjutan daripada latihan yang tidak sempat diselesaikan dalam kelas.

 

 

      Membantu mematangkan lagi penerimaan pelajar dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

 

 

      Semua guru tingkatan 1 hingga 5

 

5.      Pemberian kerja bertulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Karangan: 10-15 (Menengah Atas)

20 25 (Menengah Bawah)

 

      Kefahaman: 10-15 (Menengah Atas)

15 (Menengah Bawah)

 

      Prosa Klasik: 5-8 (Menengah Atas)

 

      Puisi: 5 8 (Menengah Atas)

 

      Ringkasan : 10-15 (Menengah Atas)

      Rumusan : 10-15 ( Menengah Bawah)

 

      Peribahasa: 20-25 ( Menengah Atas)

20-25 ( Menengah Bawah)

 

      Tatabahasa : 25 ( Menengah Atas)

25 ( Menengah Bawah)

 

      Melatih para penuntut memahami dengan lebih lanjut tentang pelajaran yang diajar oleh guru.

 

      Meningkatkan pemaham- an para penuntut terhadap pelajaran yang diajar melalui latihan yang dibuat oleh pelajar sendiri atau yang dibimbing oleh guru.

 

 

 

 

 

 

      Buku latihan dan kertas kajang yang berlogo sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Kegiatan ko-kurikulum

 

      Peraduan mengarang

 

      Peraduan Syarahan

 

      Peraduan Kuiz Bahasa Melayu

 

      Peraduan Mencipta Sajak

 

      Menyertai pertandingan bahas, pidato, menulis karangan dan lain-lain pertandingan peringkat negara.

 

      Memberi peluang kepada penuntut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut untuk membentuk keyakinan diri penuntut.

 

      Mencungkil bakat-bakat yang ada pada pelajar.

 

      Semua guru tingkatan 1 hingga 5

Disediakan oleh:

TAN BEEN TIEM

Ketua Jabatan Bahasa Melayu,

Sekolah Menengah Chung Hwa, B.S.B.